Przedszkole nr 31 w Bytomiu


Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci
przeznaczony jest do pracy pedagogicznej z dziećmi w wieku przedszkolnym.

W programie postanowiono postrzegać i interpretować zachowania dziecięce w perspektywie
transgresyjnej, sytuujące je zawsze ponad to, czego się od nich oczekuje. Punktem
wyjściowym uczyniono aktywność dziecka, we wszystkich możliwych je formach, której
właściwością jest działanie zmierzające do poznania samego siebie, własnych możliwości,
otoczenia społeczno – przyrodniczego, relacji z innymi, ale przede wszystkim dążenia do
wzrastającej samodzielności, a w konsekwencji do samostanowienia zgodnego z osobistymi 
potrzebami, dążeniami, aspiracjami.

Cele główne wychowania przedszkolnego określone w
podstawie programowej rozbite zostały na cele szczegółowe, określone w rozdziałach Cele
edukacyjne
oraz Cele operacyjne, sformułowane po przedstawieniu treści z każdego obszaru,
określone jako Oczekiwane efekty aktywności dziecka.

Z ogólnie rozumianej aktywności wyodrębniona następujące jej przejawy: społeczną,
językowa, poznawczą, artystyczną, ruchową, zdrowotną, w ramach których
wyszczególnione zostały dodatkowe kategorie.
Publikacja zawiera ponadto arkusz obserwacji cech rozwojowych dziecka, arkusz badania
gotowości szkolnej, scenariusze spotkań z rodzicami.